Nadační fond Lucie


Nadační fond Lucie

  • ve prospěch dětí a dospělých postižených vadami močového ústrojí
  • se sídlem Ke Karlovu 6, Praha 2, 128 08
  • IČ: 26182050, Nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 337
  • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 2, Jugoslávská 19, 120 00,
  • číslo účtu: 0013582329/0800

  • vlastní stránky: http://nadacnifondlucie.cz/

 

Sídlem Nadačního fondu Lucie je Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která byla založena v roce 1976. Její věhlas je od samého začátku spojen se jménem osobnosti světového formátu. Profesor Eduard Hradec, DrSc., první přednosta kliniky, průkopník moderní české urologie a spoluzakladatel Evropské urologické společnosti, dokázal společně s týmem nadšených a erudovaných spolupracovníků pozvednout českou urologii na úroveň srovnatelnou s nejvyspělejšími státy světa.

Moderní vybavení kliniky a umění kolektivu lékařů si již dávno získaly mezinárodní uznání a respekt. Výlučnost kliniky je dána spektrem výkonů a komplexností léčby, která je věnována pacientům všech věkových skupin.

Oddělení dětské urologie se zabývá hlavně rekonstrukcí vrozených vývojových vad močového traktu. Mikrochirurgická technika, kdy jsou tkáně preparovány pomocí mimořádně jemných nástrojů, umožňují operovat tyto děti již několik dní po narození.

Významná je léčba pacientů s nádorovými onemocněními, jejichž počet bohužel každoročně narůstá. Mezi nejčastější nádory u mužů patří rakovina prostaty, ale i nádory močového měchýře nebo ledvin nejsou vzácností. Operační léčba těchto chorob představuje řadu hodin náročných výkonů. Klinika se věnuje i léčbě některých vzácných druhů nádorů, například rakoviny penisu. V této oblasti má velké zkušenosti, když soustřeďuje většinu pacientů z ČR.

Klinika se zabývá i diagnostikou a léčbou řady onemocnění, která svou četností představují závažný společenský problém, jako je nezhoubné zvětšení prostaty u mužů nebo poruchy udržení moče u žen.

Všechny tyto náročné diagnostické procesy, operace a systém pooperační péče jsou životně - nebo chcete-li - smrtelně závislé na speciálním vybavení a vzdělaném, pečlivě vycvičeném personálu. Moderní špičková urologie se neobejde bez moderních přístrojů a nástrojů a odpovídajících finančních prostředků.

Proto vznikla v roce 1991 Nadace Lucie, jejíž cestou se podařilo do roku 1999 získat celkem 6 140 000,-- Kč, které byly použity k nákupu diagnostických přístrojů a operační techniky. Nadace Lucie byla v roce 2000 transformována v souladu s novými zákonnými normami na Nadační fond Lucie, který je řádně registrován u nadačního rejstříku vedeného městským soudem v Praze pod sp. zn., oddíl N, vložka 337.

Cílem Nadačního fondu Lucie je podpora projektu včasné diagnostiky a léčby urologických onemocnění v dětském i dospělém věku, zajištění nejmodernějších přístrojů a pomůcek nezbytných pro špičkovou péči i vytvoření podmínek pro dosažení vysoké erudice lékařů a středního zdravotnického personálu.

Finanční situace Nadace a následně i Nadačního fondu Lucie byla vždy transparentní a přehledná, pozitivem je jistě i jejich nulová režie. Získané finanční prostředky jsou soustřeďovány na bankovním účtu, který byl k tomuto účelu založen. O jejich využití rozhoduje správní rada, jejímiž členy jsou významné a uznávané osobnosti odborného i společenského života. Nad hospodařením nadace bdí tříčlenná dozorčí rada.

Tým vynikajících odborníků kliniky a emeritní přednosta - předseda správní rady prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., dokázal přesvědčit mimořádnou kvalitou své práce a získat celou řadu významných sponzorských osobností a firem. Také jim patří dík za to, že Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze patří k evropské elitě.

Věříme, ze i Vy přijmete naši výzvu a stanete se příznivci Nadačního fondu Lucie. Jedině díky Vašemu porozumění bude možno pacientům poskytnout tu nejlepší péči.

Za Nadační fond Lucie:

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA (předseda správní rady)