Pregraduální výuka - 1. LF UK

VÝUKA UROLOGIE PRO IV. a VI. ROČNÍK

PROGRAMU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

 

Vážení studenti,

 

během předchozího akademického roku byla na klinice zahájena rekonstrukce kurikula výuky urologie na 1.LF UK, předmět byl přesunut do 4. ročníku. Z tohoto důvodu probíhají v těchto dvou akademických rocích současně stáže čtvrtých a šestých ročníků. Situace v loňském roce byla navíc komplikována nutností plně distanční výuky v rámci epidemiologických opatření.

V nastávajícím akademickém roce 2021/2022 bude teoretická výuka probíhat částečně prezenčně, neprobraná témata jsou k dispozici v online podobě formou video přednášek. V praktické výuce je největší důraz kladen na co nejosobnější přístup, aby praxe měla skutečný význam. Z tohoto důvodu spolupracujeme se spřátelenými urologickými pracovišti, kde mohou studenti praktickou část výuky absolvovat.

Výuka probíhá ve dvou týdnech (2 x 25 hodin). V prvním týdnu budou prezenční semináře v pondělí a ve čtvrtek (viz dále přiložený harmonogram). Ve středu je studentům zprostředkována přednáška a nácvik katetrizace na fantomech. Zbývající čas je věnován distanční výuce.

Teoretická část výuky bude ukončena ve čtvrtek interaktivním seminářem, během kterého budou se studenty diskutovány kazuistiky s urologickou problematikou.

 

Harmonogram probíraných témat:

Pondělí: Úvod do urologie, náplň oboru, plán stáže. (MUDr. Fiala / MUDr. Hradec / MUDr. Kantorová / prof. Soukup), 08:30 hod., 5. patro-posluchárna.

Mikrobiologie (prim. Adámková), Zobrazovací metody v urologii (MUDr. Chocholová), Obstrukce močových cest (litiáza, kolika), BHP.

Středa: Praktický nácvik katetrizace močového měchýře na modelech. (DiS. Endyšová)

Čtvrtek: Rozdělení do kreditního systému. (MUDr. Fiala / MUDr. Hradec / MUDr. Kantorová / prof. Soukup)

Karcinom prostaty. Interaktivní seminář a konzultace.

 

Druhý týden výuky bude mít formu praktické stáže, která bude probíhat na těchto klinických základnách: na Urologické klinice VFN a 1. LF UK, na urologickém oddělení ÚVN v Praze – Střešovicích, na urologickém oddělení nemocnice Na Bulovce, na urologickém oddělení nemocnice Kladno a na urologickém oddělení nemocnice Na Homolce, a to od pátku prvního týdne až do čtvrtka druhého týdne.

Studenti budou moci asistovat u operací, vidět provoz běžných i specializovaných ambulancí. Při účasti na ranní vizitě lékaři společně se studenty vyšetří a proberou kazuistickou formou vybrané pacienty. Další program bude následovat na operačních sálech a ambulancích. Struktura praktické části stáže je v rámci kreditního systému do jisté míry volitelná dle osobních preferencí studentů. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení stanoveného minimálního počtu kreditních bodů, které budou přidělovány za jednotlivé absolvované úseky. Kvalita výuky je srovnatelná na všech výše uvedených pracovištích, stejně jako princip volitelnosti praktické stáže a stanovení minimální docházky nutné pro udělení zápočtu. Tím, že studenti absolvují druhý týden výuky na urologických odděleních dalších nemocnic, je umožněn individuální přístup, který je pro praktickou část výuky zcela zásadní. Zápočty budou zapsány do SIS na konci stáže na základě archu prezence odevzdané na sekretariátu.

 

ORGANIZACE ZKOUŠEK: Zkoušky budou probíhat již v pátek druhého týdne stáže a dále v týdnu následujícím po dvoutýdenním bloku výuky. Termíny budou vypsány s předstihem v SIS. Zkoušky se budou konat v 5. patře Urologické kliniky 1. LF UK.

  

KONTAKT: Organizace výuky Urologické kliniky Petra Sedlická tel.: 224 967 050

 KONZULTACE:  konkrétní dotazy směřujte na adresu: petra.sedlicka@lf1.cuni.cz

Případně na e-mail: vojtech.fiala@lf1.cuni.cz

Organizace výuky anglické paralelky a studenti Erasmu – jan.novak3@vfn.cz

 

        prof. MUDr. V. Soukup, Ph.D.                         MUDr. Vojtěch Fiala         

       přednosta Urologické kliniky                  zástupce přednosty pro výuku

 

 

 

Na stánkách 1.LF UK jsou ve formě E - learningu aktuální soubory s přednáškami.

(Rozklikněte si prosím 1. lékařská fakulta a pak Urologická klinika).

http://connect.lf1.cuni.cz/

Veškeré další informace k výuce jsou v SIS, v souborech. Studijní informační systém (cuni.cz)