Urologická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pregraduální výuka - 1. LF UK

Informace o výuce studentů 6. ročníku 1. LF UK v Praze:

Termíny zkoušek pro 6. ročník programu Všeobecného lékařství

 • ke zkouškám je nutno hlásit se elektronicky v SIS
 • více informací naleznete zde...

Výuka pro 6. ročník programu Všeobecného lékařství

Odpovědné osoby za výuku na klinice:

Výuka 1. LF UK

 • Doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., FEAPU
 • doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU

Osoba zodpovědná za výuku anglické paralelky

 • MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU

Sekretářka pro výuku na klinice

Výuka urologie pro 6. ročník programu Všeobecného lékařství 2014/2015

Výuka trvá dva týdny (2 x 25 hodin, 3 EC).

První týden výuky se koná v budově Urologické kliniky 1. LF UK a bude probíhat formou intenzivních seminářů a interaktivních diskuzí s demonstrací typických klinických případů. Probíraná problematika se bude týkat konkrétních témat dle stanoveného harmonogramu.

Studenti se shromáždí v 5. patře urologické kliniky VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 6, Praha 2; připomínáme povinnost mít připraven bílý plášť a přezůvky i během prvního týdne výuky.

Výuka bude probíhat v době od 8,30 do 13,30 hod. v posluchárně a dalších prostorách kliniky.

Harmonogram probíraných témat

Pondělí:

 • Úvod do urologie, náplň oboru, základy anatomie urogenitálního ústrojí, základní vyšetřovací postupy v urologii, vyšetření moči, urologická ultrasonografie, RTG vyšetření, urologická endoskopie, základní instrumentárium, druhy katétrů.
 • Výuka u lůžka:  Urologická ultrasonografie.

(MUDr. V. Vobořil, MUDr. T. Hradec, MUDr. Z. Valová, prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., MUDr. J. Kočárek, Ph.D.)

Úterý:

 • Urolitiáza, příčiny vzniku, diagnostika, léčba konzervativní i operační (LERV, endoskopie, otevřené výkony – instrumentárium, principy), metafylaxe, renální kolika. Laparoskopie v urologii.
 • Striktury uretry, etiologie, diagnostika, léčba.
 • Urologická traumatologie.
 • Náhlé příhody v urologii.
 • Výuka u lůžka:  Odebírání anamnézy a klinické vyšetření.

(MUDr. K. Novák, MUDr. V. Vobořil, MUDr. A. Petřík, PhD., MUDr. J. Sedláček, MUDr. L. Zámečník, PhD., MUDr. T. Šrámková, CSc.)   

Středa:

 • Benigní hyperplázie prostaty, teorie vzniku, příznaky, diagnostika, léčba konzervativní i operační, klasická a alternativní.
 • Uroinfekce, její etiologie, diagnostika a léčba.   
 • Urologické komplikace gynekologických onemocnění.
 • Onemocnění nadledvin z pohledu urologa, příznaky, diagnostika, léčba.
 • Základy andrologie dospělých (erektilní dysfunkce, infertilita)
 • Výuka u lůžka: Intenzivní a pooperační péče u urologických nemocných.

(MUDr. P. Macek, Ph.D, MUDr. Y. Pichlíková, MUDr. M. Drlík, MUDr. E. Votoček, MUDr. I. Pavlík)

Čtvrtek: 

 • Dětská urologie: anomálie urogenitálního traktu, příznaky, diagnostika, léčba,  rekonstrukční operace, poruchy mikce u dětí.
 • Pediatrická andrologie.
 • Poruchy mikce, inkontinence, druhy, diagnostika, léčba konzervativní i operační.
 • Výuka u lůžka: Urodynamické vyšetření, dětská urologie.

(doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., doc. MUDr. R. Zachoval, Ph.D., MUDr. Z. Dítě)

Pátek: 

 • Uroonkologie, symptomatologie, diagnostika a léčba urologických nádorů.
 • Derivace moči po cystektomii.
 • Výuka u lůžka: Odběr anamnézy a klinické vyšetření.

(doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D., MUDr. M. Pešl,  MUDr. R. Sobotka, MUDr. O. Čapoun, MUDr. M. Krolupper)

Druhý týden výuky bude mít formu praktické stáže, která bude probíhat na jednotlivých odděleních Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, v pondělí až pátek.

V určitém počtu studenti mohou asistovat u operací, vidět provoz běžné i specializovaných ambulancí, urodynamiky, dětské ambulance.

Po účasti na ranní vizitě se během ranního hlášení budou studentům věnovat lékaři na dvou dospělých, dětském a oddělení JIP, společně vyšetří a rozeberou kasuistickou formou vybrané pacienty.

Další program bude následovat na operačních sálech a specializovaných ambulancích. Struktura stáže je volitelná dle individuálního přání studentů. Za jednotlivé absolvované úseky budou absolventům přidělovány kreditní body, jejichž celkově dosažený počet bude podmínkou udělení zápočtu. O konkrétních možnostech stáže i počtu kreditních bodů budou studenti informováni v průběhu prvního týdne výuky.

V závěrečný den stáže (pátek) bude probíhat praktický seminář věnovaný mikrobiologickému vyšetření v urologii a seminář věnovaný uro-radiologii.

V průběhu obou týdnů výuky je studentům k dispozici knihovna Urologické kliniky VFN

a 1. LF UK a během druhého týdne i studovna v 5. patře kliniky k případnému samostudiu. Při výuce na operačních sálech je k dispozici stážovna (první patro, uvnitř komplexu operačních sálů).

Organizace zkoušek

Zkoušky budou probíhat zejména v týdnu následujícím po dvou týdnech výuky. Zkoušky se budou konat v 5. patře Urologické kliniky VFN a 1. LF UK, konkrétní termíny budou vždy včas oznámeny, zápis na zkoušky bude probíhat cestou internetu (SIS).

Konzultant: 

 • prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., jan.dvoracek(at)lf1.cuni.cz

Kontakt:

 • organizátor výuky as. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., viktor.soukup(at)seznam.cz
 • sekretariát Urologické kliniky  Květa Landovská, tel.: 224 967 050, kveta.landovska(at)lf1.cuni.cz
 • prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky
 • as. doc. MUDr. V. Soukup, Ph.D., organizátor výuky

 

Navazující magisterské studium obor Intenzivní péče

 • Předmět: Intenzivní péče v Urologii
 • Obory: Urologie
 • Výuka: Dle aktuálního rozvrhu děkanátu 1. LF UK v Praze

Zodpovědná osoba za výuku:

 • MUDr. Josef Sedláček, FEBU