Pregraduální výuka - 1. LF UK

VÝUKA UROLOGIE PRO IV. ROČNÍK

PROGRAMU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023, 2023/2024

 

Vážení studenti,

během předchozích dvou let proběhl přesun výuky urologie na 1.LF UK do 4. ročníku. V těchto dvou letech plného pedagogického nasazení při zvýšeném počtu studentů a různých epidemiologických opatřeních jsme získali zkušenosti, které nyní můžeme aplikovat v rámci nového kurikula čistě pro čtvrtý ročník.

Pokud to aktuální situace dovolí, bude výuka probíhat prezenčně během dvou týdnů (2x25 hodin). První týden teoretické výuky bude každý den doplněn kazuistickým seminářem na daná témata téhož dne. Tento týden bude zakončen nácvikem dovedností katetrizace močových cest a ultrasonografie v urologii. Ve druhém týdnu proběhne praktická část stáže.

Harmonogram prvního týdne výuky:

Pondělí: Úvod do urologie, náplň oboru, urologické vyšetření; Mikrobiologie; Hematurie; Infekce horních a dolních cest, kazuistiky

Úterý: Akutní skrotum; Radiodiagnostika; Urolitiáza; Obstrukce; kazuistiky                           

Středa: Uroteliální nádory; Renální nádory; Nádory varlat; kazuistiky

Čtvrtek: BHP; Karcinom prostaty; Poruchy mikce; kazuistiky

Pátek: Nácvik katetrizace močového měchýře; Nácvik ultrasonografie v urologii

Druhý týden výuky: 

Druhý týden bude věnován praxi. Úspěšné splnění praxe a získání zápočtu bude ve VFN podmíněno ziskem daného počtu kreditů za absolvovanou výuku, kterou si student sám navolí dle nabídnutého programu. Nově zařazujeme do tohoto plánu možnost tzv. stínování, kdy bude student moci s konkrétním lékařem absolvovat ranní vizitu, hlášení a následně dopolední program. Toto je další krok, kterým reagujeme na logický zájem studentů trávit praxi co nejefektivněji. Abychom zajistili co nejosobnější přístup v případě početnějších kruhů, spolupracujeme se spřátelenými urologickými pracovišti, kde mohou studenti praktickou část výuky absolvovat.

Praktickou výuku bude možno absolvovat na Urologické klinice VFN a 1. LF UK, na Urologickém oddělení ÚVN v Praze – Střešovicích, na Urologickém oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, na Urologickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno a na Urologickém oddělení nemocnice Na Homolce.

Základní náplň stáží na jednotlivých pracovištích se nebude lišit, studenti se zúčastní provozu operačních sálů a ambulance. Kvalita výuky je srovnatelná na všech výše uvedených pracovištích, stejně jako princip volitelnosti praktické stáže a stanovení minimální docházky nutné pro udělení zápočtu.

Zápočty budou zapsány do SIS na konci stáže na základě archu prezence odevzdané na sekretariátu.

ORGANIZACE ZKOUŠEK: Zkoušky budou probíhat již v pátek druhého týdne stáže a dále v týdnu následujícím po dvoutýdenním bloku výuky. Zkoušky v tomto týdnu budou rezervovány pro studenty, kteří právě dokončili stáž a to alespoň 1 termín v úterý, 2 termíny ve středu a 2 termíny ve čtvrtek. Na každý termín se může přihlásit 5 studentů. V dalších týdnech bývá vypisován alespoň jeden termín v průběhu celého akademického roku. Zkoušky se budou konat v 5. patře Urologické kliniky 1. LF UK, konkrétní termíny budou vždy včas oznámeny, zápis na zkoušky bude probíhat cestou SIS.

  

KONTAKT: Organizace výuky na Urologické klinice: Petra Sedlická, tel.: 224 967 050

KONZULTACE: Konkrétní dotazy směřujte na: petra.sedlicka@lf1.cuni.cz,

                         případně na: vojtech.fiala@lf1.cuni.cz

Organizace výuky anglické paralelky a programu Erasmus: tomas.hradec@vfn.cz

 

 

 prof. MUDr. V. Soukup, Ph.D.                                             MUDr. Vojtěch Fiala         

přednosta Urologické kliniky                                    zástupce přednosty pro výuku

 

 

Na stánkách 1.LF UK jsou ve formě E - learningu aktuální soubory s přednáškami.

(Rozklikněte si prosím 1. lékařská fakulta a pak Urologická klinika).

E - learning 1.LF UK

Veškeré další informace k výuce jsou v SIS, v souborech: Studijní informační systém (cuni.cz)