Granty

Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha je pracovištěm s větším počtem řešených a vyřešených grantů a výzkumných záměrů.

Grant TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, č. FR-TI3/666 „ Stanovení panelu nových nádorových markerů u vybraných onkologických onemocnění“ (hlavní řešitel prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.)

Grant IGA MZ ČR č. NT-12205-5. „Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby“ (hlavní řešitel MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.)

Grant IGA MZ ČR č. NT-12417-5 „Využití mikroRNA, mRNA a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře“ (hlavní řešitel prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.)

Grant IGA MZ ČR č. NT-12137-5 „Korelace syndromu pánevní bolesti u intersticiální cystitidy s histopatologickým nálezem, axonopatií viscerálních nervů stěny močového měchýře, expresí beta-HCG v rotelu a mikrobiálním nálezem v bioptickém vzorku“ (hlavní řešitel MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.)

Program rozvoje Univerzity Karlovy (PRVOUK) č. 25 - Komplikace metabolických chorob

Program rozvoje Univerzity Karlovy (PRVOUK) č. 27 - Komplexní onkologický program