Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Vážení návštěvníci webových stránek Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze!

Vítejte na webových stránkách Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze!Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo prestižní akreditaci European Board of Urology („EBU- Certified Training Centre“) pro evropský program výuky urologie. Tento certifikát je podložen splněním velmi náročných kritérii v oblasti péče o pacienty, včetně počtu i náročnosti operací a diagnostických výkonů, zohledňuje úroveň lékařské technologie na pracovišti, kvalitu výuky posluchačů lékařské fakulty, harmonogram a úroveň tréninku rezidentů a stážistů a v neposlední řadě rozsah a kvalitu publikační aktivity členů pracoviště podložené vědecko – výzkumnou činností.

Současně, vedle získání popsaného prestižního evropského certifikátu, klinika úspěšně v červnu t.r. prošla také akreditací Spojené akreditační komise v rámci celé Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Něco málo z historie:

V budově na pražském Karlově v sousedství Apolináře sídlí Urologická klinika od roku 1976. Zakladatelem kliniky byl pan profesor Eduard Hradec (1918 – 2005).

Slavnostní úvodní řeč při zahájení provozu kliniky v nové budově tehdy pronesl herec Karel Höger, zazpíval zde sólista opery Národního divadla Eduard Haken. Stavbu provedla rumunská firma ARCO.

Přednosty kliniky byli postupně tyto známé osobnosti české urologie:

  • 1975 - 1987 prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc.
  • 1987 - 1989 poc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
  • 1989 - 1992 doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
  • 1992 - 1995 doc. MUDr. Radko Petřík, CSc.
  • 1995 - 2009 prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
  • 2009 -          prof. Tomáš Hanuš, DrSc.

Na klinice od jejího vzniku probíhá vysoce kvalifikovaná diagnostika léčba všech urologických onemocnění (kromě transplantace ledvin) u dospělých, ale i u dětí včetně novorozenců.

Kromě toho klinika zajišťuje dvoutýdenní blokovou výuku urologie posluchačů 6. ročníku 1. LF UK v Praze včetně anglické paralelky a studentů programu Erasmus, dále zde studují posluchači navazujícího magisterského studia oborů intenzivní medicína a všeobecná sestra.

Jsou zde doktorandi v doktorském studijním studiu biomedicíny pro urologii v rámci oborové rady Experimentální chirurgie, klinika organizuje předatestační specializační přípravu pro obor urologie a dětská urologie.

Na Katedře urologie a Subkatedře dětské urologie IPVZ (Institut pro další vzdělávání ve zdravotnictví, dříve ILF – Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů) se sídlem na Urologické klinice VFN a 1. LFUK odatestovaly stovky českých i zahraničních současných urologů.

Od zahájení činnosti kliniky v roce 1975 byli nebo jsou habilitovaní lékaři kliniky činnými funkcionáři nejen v ČR – např. ve Výboru České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČUS ČLS JEP) (3x předseda, 2x vědecký sekretář, opakovaně členové Výboru), ve Vědeckých radách 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK), Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), Institutu pro další vzdělávání lékařů (IPVZ ) nebo MZ ČR, ale i v evropských strukturách jako European School of Urology (ESU), EAU (European Association of Urology) Guidelines, European Board of Urology (EBU), European Society of Pediatric Urology (ESPU), International Continence Consultation (ICC), International Continence Society (ICS) aj.

Všichni lékaři kliniky jsou členy České urologické společnosti, většina z nich jsou též členy Evropské urologické asociace - EAU (European Association of Urology), někteří jsou členy American Urological Association (AUA), International Continence Society (ICS), European Society of Pediatric Urology (ESPU), SIU ( Societé Internationale d´Urologie) aj., někteří byli nebo jsou lektory ESU, ( European Educational Resident´s Programme -EUREP, EUNI, INCOFORa aj. Současný přednosta kliniky je od roku 1999 proděkanem pro klinickou pedagogiku na 1. LF UK.

Klinika opakovaně organizovala vědecké výroční konference ČUS, jeden celoevropský kongres EAU v roce 1976 (v celkovém pořadí druhý (!), a jejím prezidentem byl prof. E. Hradec. Další podobně renomovaná evropská akce proběhla pak až v roce 2006 – jednalo se o uspořádání 6. středoevropského kongresu CEM (Central European Meeting) EAU – prezidentem byl prof. Tomáš Hanuš. Významnou vědeckou akcí, na níž se klinika podílela, byla celosvětová konference ICS (International Continence Society) v  r. 1994, kde vědeckým sekretářem byl prof. T. Hanuš. Klinika organizovala pod vedením doc. Petříka a prof. Dvořáčka Zimní urologická sympózia za účasti renomovaných evropských i amerických urologů.

Klinika měla pravidelné a dlouholeté osobní a odborné kontakty a společné konference s urologickou klinikou Univerzity v Erlangenu (přednosta prof. Schrott), v poslední době s urologickou klinikou Carla Caruse v Drážďanech pod vedením prof. Manfreda Wirtha, mj. současného pokladníka EAU.

Na klinice probíhá neustále vědecko-výzkumná činnost. Dosud zde byla úspěšně řešena celá řada významných projektů v rámci grantů IGA MZ ČR, GA ČR, GA UK, MPO TIP, PRVOUK aj. Třem grantům byla udělena Cena ministra MZ apod.

Publikační aktivita lékařského týmu je rozsáhlá a zahrnuje spektrum od odborných originálních článků přes články přehledové až po kapitoly či celé monografie tuzemské i zahraniční.

Dětské oddělení kliniky v čele s doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc., získalo certifikát resp. akreditaci k výuce evropského programu dětské urologie JCPU.

Činnost kliniky, zejména v oblasti léčebné si nelze představit bez spolupráce lékařů a sester a ošetřovatelského i pomocného personálu. Přes valící se lavinu různých auditů a evaluací či kontrol ze strany managementu nemocnice, MZ ČR a jiných institucí, doléhající největší měrou zátěže časové i mentální právě na staniční setry a sestru vrchní, nutno říci, že naše sestry jsou profesionálky na slovo vzaté, mající adekvátní erudici, empatii, entuziasmus, energii, esprit i neodolnou trpělivost s pacienty, byrokracií a někdy i – ano- s lékaři.

Vrchní sestra Olga Krpatová byla vyhlášena nejlepší pracovnicí VFN v Praze v roce 2009. Navíc naše sestry jsou aktivní v rámci ČASu – Česká asociace sester, kde sestra Olga Bolinová z JIPu kliniky byla svého času i předsedkyní urologické sekce.

Někteří lékaři kliniky obdrželi čestná členství jiných urologických společností či Ceny, medaile, uznání apod.

Díky své tradiční a dlouholeté špičkové úrovni jak z hlediska především personálního tak i z hlediska úrovně vybavení nejmodernější zdravotní technologií a zázemím pro pacienty klinika byla a dosud je, a věřme, že i bude dále - vyhledávána kolegy i pacienty z oblasti nejen přirozeného spádu, ale i jako superkonziliární pracoviště k řešení komplikovaných případů nebo obtížně řešitelných komplikací z celé republiky i ze zahraničí. Je nám ctí, že naši péči vyhledali a stále vyhledávají známé osobnosti veřejného ať už kulturního, sportovního či politického nebo manažerského prostředí. Samozřejmě, že je to pro nás zavazující a je to i výzvou, abychom tento kredit udrželi i do budoucna v  prostředí zvyšující se odborné “konkurence“ a na opačné straně v situaci nelepšících se investičních podmínek nejen k dalšímu rozvoji pracoviště, ale i k jeho nutné údržbě a obnově.

Rozvoj kliniky byl usnadněn četnými dary od jednotlivců či díky partnerství s významnými firmami. Jedinečnou úlohu zde v minulosti sehrál Nadační fond Lucie, který založili emeritní přednostové kliniky doc. Petřík a prof. Dvořáček a v jehož Správní radě zasedaly či zasedají osobnosti jako např. mistr Radovan Lukavský, Václav Hudeček, nebo skladatel Zdeněk Rytíř, herec Jiří Bartoška ale také Václav Junek, prof. Libor Pešek, prof. Marková a další

Tradicí se staly atraktivní Adventní koncerty kliniky v prostorách foyeru kliniky pro pacienty, přátele a zaměstnance Urologické kliniky, na nichž během let vystoupili např. Spirituál kvintet, skupina Javory sourozenců Ulrychových, Pěvecký sbor ČF pod vedením Libora Peška zazpíval Rybovu Vánoční mši, zpíval zde Karel Gott, Lenka Filipová, Karel Vágner, Věra Martinová, Marta Kubišová, zahráli zde Felix Slováček, kytarista Štěpán Rak, harfenistka Kateřina Englichová, Archi di Praga pod vedením F. Ereta nebo Smyčcový kvaret ČF pod vedením J. Špačka a další.

Věříme, že se vám naše webové stránky budou líbit a že se stanou prostředím pro zlepšení vzájemné komunikace s vámi, pacienty či přáteli nebo spolupracovníky.

Tomáš Hanuš, přednosta kliniky
Léto 2014