Poplatky ve zdravotnictví od 1.1.2015

31.12.2014

  • Výběr poplatků Na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) se řídí dokumentem PP–VFN–023 (Výběr regulačních poplatků).

 

  • VFN v Praze je povinna vybírat od pacientů, případně jejich zákonných zástupců tyto regulační poplatky:
  • 90 Kč za klinické vyšetření v ambulanci v pohotovosti (17.00-7.00 hod, víkendy, svátky).

 

VÝJIMKY Z PLACENÍ POPLATKŮ

Regulační poplatek pacient neplatí, jde-li o:

− pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením, nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu;

− pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu, ne starším 30 dnů;

− pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu, méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb;

pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

 

Z uvedeného vyplývá, že regulační poplatky jsou povinni platit všichni pacienti, jejichž zdravotní péči, kterou jim poskytuje nemocnice, hradí zdravotní pojišťovna z veřejného zdravotního pojištění a současně ti, kteří nejsou uvedeni jako subjekt výše uvedených výjimek.

 

  • Doba pohotovosti je legislativou stanovena na období od 17.00 do 7.00 hod.
  • Poplatek za pohotovost platí pacient pouze jednou při prvním vyšetření ve VFN, za další ošetření v rámci nemocnice pacient neplatí.
  • Rozhodným pro určení, zda pacient přišel do ambulance v běžné pracovní době nebo v době pohotovosti je okamžik, kdy se zaregistruje v kartotéce nebo v případě, že není na ambulanci kartotéka, okamžik, kdy vstoupí do čekárny (je zaregistrován sestrou).

Platnost od 1.1.2015