Obhájení IGA projektu

3.10.2016

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze úspěšně obhájila grantový projekt

V roce 2015 byl ukončen grantový projekt  Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem „Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby“. Vedoucím projektu byl doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy (UK) v Praze.  Spoluřešiteli projektu byli prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a as. MUDr. Otakar Čapoun, FEBU z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., Mgr. Veronika Mikulová, Ph.D. a Ing. Markéta Škereňová z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF a UK v Praze, MUDr. Hana Honová z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a Mgr. Katarína Kološtová z Oddělení nádorové biologie 3. LF UK v Praze.

 

Cílem práce bylo ověření nového systému Adnatest (Adnagen, Německo), který je možné využít k záchytu nádorových buněk karcinomu prostaty v periferní krvi a který umožňuje kvantifikaci nádorově specifických transkriptů (PSA, PSMA a EGFR). Do projektu byli zařazeni pacienti s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty před chemoterapií docetaxelem. Byla sledována hladina jednotlivých transkriptů u pacientů před zahájením a v průběhu chemoterapie a tyto hodnoty byly vztaženy k základním klinickým charakteristikám, odpovědi na systémovou léčbu a celkovému přežití pacientů.

 

Celkem jsme do projektu zařadili 37 pacientů, kompletní data byla v době ukončení projektu k dispozici u 30 z nich. Záchyt cirkulujících nádorových buněk byl potvrzen u 32 pacientů před chemoterapií a u 16 mužů během chemoterapie. Střední doba přežití pacientů byla 15,3 měsíců. Riziko úmrtí pacientů s mnohočetnými kostními metastázami bylo 2,2krát vyšší ve srovnání s ostatními pacienty. Delší přežití bylo zaznamenáno u pacientů s hladinou PSA < 100 ng/ml před chemoterapií a < 50 ng/ml během léčby. Nejdelší celkové přežití bylo u pacientů s nedetekovatelnými nádorovými buňkami před chemoterapií a zároveň i během chemoterapie.

 

Projekt byl v roce 2016 úspěšně obhájen a získal nejvyšší hodnocení “A”. Výsledky tohoto grantového projektu ukazují na nutnost přesnější diagnostiky ve stádiu metastatického karcinomu prostaty. Detailní analýza cirkulujících nádorových buněk by tak mohla přispět k rozhodování o typu systémové léčby v této fázi onemocnění.